Com s’han de fer la publicació de les dades personals a l’e-tauler de la UAB?

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en els casos de procediments de concurrència competitiva (com és el cas dels processos de selecció), s’ha d’identificar les persones afectades exclusivament mitjançant el seu nom i cognoms. Si hi ha coincidència de noms […]

Es pot accedir a la informació sobre nomenament d’interins?

Si es tracta d’un procediment de concurrència competitiva, cal aplicar les previsions de la Llei de Procediment Administratiu pel que fa a l’obligació de publicitat, i, d’acord amb la LOPDGDD, la identificació de les persones afectades s’haurà de fer amb el seu nom i cognoms, sense cap altra dada identificativa. Quan hi hagi coincidència en […]

Els sindicats poden accedir a dades de processos selectius?

D’acord amb l’article 4.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les associacions i les organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials seran titulars d’interessos legítims col·lectius, a què fa referència l’article 4.1.c de la mateixa llei. Per tant, tenen la condició d’interessats. Sobre la base d’aquesta regulació, i […]

Un aspirant en un procés selectiu pot demanar accedir a l’expedient a través de l’exercici del dret d’accés a la informació pública?

Tal com estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei de Transparència, l’accés de les persones interessades als documents de procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu, i no a través de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Pot qualsevol ciutadà accedir a l’examen i a les respostes en un procés en què no ha participat?

Si la persona sol·licitant no ha participat en el procés selectiu, caldria verificar si pot tenir la condició de persona interessada en els termes de la Llei 39/2015 (si tenen drets que puguin resultar afectats). Si no ho és, només podrà accedir a la informació a través de l’exercici del dret d’accés a la informació […]

Poden els participants en un procés selectiu conèixer la identitat dels membres del tribunal de selecció?

La identitat dels membres dels tribunals de selecció constitueixen dades purament identificatives relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’administració (art. 9 i art. 24.1 LTAIPBG), i, per tant, no hi ha cap restricció pel que fa al seu accés des de l’àmbit de la protecció de dades personals. A més, la condició […]

Les persones que participen en un procés selectiu poden accedir a dades d’altres participants?

Els participants en un procés selectiu, en la seva condició de persones interessades, poden accedir i obtenir còpia dels documents continguts en el procediment (art. 53 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment comú de les administracions públiques). En el cas que en la documentació del procediment hi hagi dades de caràcter personal s’ha d’aplicar el […]