On puc consultar la informació econòmica de la UAB?

Pots consultar les xifres bàsiques del finançament, l’evolució de la liquidació del pressupost, l’evolució de les transferències corrents, de la liquidació pressupostària, per estudiant a: Portal de transparència a l’apartat Publicitat activa > Informació econòmica

S’han de publicar les resolucions d’autorització de compatibilitat i les dades concretes de la segona activitat?

El criteri de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades és que per assolir la finalitat de transparència no cal publicar el text íntegre de la resolució, sinó que n’hi ha prou de publicar-ne un extracte, amb la informació rellevant per assolir la finalitat de la transparència. Aquesta informació és la següent: Nom i cognoms de […]

Es poden comunicar, publicar o compartir les dades de contacte de les entitats incloses en el registre de grups d’interès?

D’acord amb l’article 46 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), el registre de grups d’interès és públic. I, en la mesura que es tracta d’informació elaborada per l’administració i que obra en el seu poder, és informació pública en el sentit de […]