Es pot accedir a informació pública sotmesa al secret professional?

Un dels límits al dret d’accés a la informació pública és el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’administració pública, sempre que aquest secret o aquesta confidencialitat estiguin establerts per una norma amb rang de llei (art. 21.1.c de la Llei de transparència). Així mateix, l’accés a la informació pública es pot […]