Es poden comunicar, publicar o compartir les dades de contacte de les entitats incloses en el registre de grups d’interès?

D’acord amb l’article 46 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), el registre de grups d’interès és públic. I, en la mesura que es tracta d’informació elaborada per l’administració i que obra en el seu poder, és informació pública en el sentit de […]