Es necessita el consentiment de l’alumnat de la Universitat per fer-li arribar notificacions?

L’article 14.2.a de la Llei 39/2015 relaciona els subjectes que estan obligats a relacionar-se amb l’administració pública per mitjans electrònics, entre els que no s’inclouen les persones físiques. No obstant això, el mateix article permet que, reglamentàriament, les administracions públiques estableixin aquesta obligació per a determinats procediments o determinats col·lectius. En aquest sentit, el Reglament […]

Un aspirant en un procés selectiu pot demanar accedir a l’expedient a través de l’exercici del dret d’accés a la informació pública?

Tal com estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei de Transparència, l’accés de les persones interessades als documents de procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu, i no a través de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Què passa si algun empleat de la Universitat accedeix a dades personals per a les quals no està autoritzat?

El personal de la UAB ha de poder accedir a les dades personals que els siguin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions. L’accés a altres tipus de dades personals suposaria una violació de la confidencialitat que podria comportar responsabilitats per a la Universitat davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i també responsabilitats […]

Es pot accedir a dades professionals que constin en expedients de l’administració?

L’accés a qualsevol informació pública que contingui dades de caràcter personal ha de complir amb les previsions de la Llei de Transparència: Dades identificatives referides a l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’administració: sense restriccions. Dades de categories especials: consentiment previ de la persona afectada, que s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud d’accés a la […]