Un encarregat del tractament és qualsevol persona física o jurídica que tracta dades personals per compte o per encàrrec del responsable del tractament. Així, és un encarregat del tractament una empresa subministradora de software que, per fer tasques de manteniment o reparació ha d’accedir a les dades de caràcter personal que té la UAB; o les empreses contractades per realitzar enquestes en nom de la UAB.

La relació entre el responsable i l’encarregat del tractament s’ha de formalitzar en un contracte, conveni o acord amb el contingut que exigeix, com a mínim, l’article 28 del RGPD.