El Codi Segur de Verificació (CSV) permet accedir al document íntegre i, per tant, a les dades personals que conté. Per tant, en la publicació de resolucions que continguin dades personals cal ocultar el CSV, a més d’anonimitzar les dades personals quan així quedi establert legalment.