El criteri de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades és que per assolir la finalitat de transparència no cal publicar el text íntegre de la resolució, sinó que n’hi ha prou de publicar-ne un extracte, amb la informació rellevant per assolir la finalitat de la transparència. Aquesta informació és la següent:

  • Nom i cognoms de la persona afectada
  • Dades relatives al lloc de treball principal ocupat (categoria, càrrec, dedicació horària, etc.)
  • Dades de l’activitat per a la qual s’autoritza la compatibilitat (descripció, caràcter públic o privat, dedicació horària, etc.)
  • Durada de la compatibilitat; i e) altres condicions a què estigui sotmesa la compatibilitat. No s’ha de publicar la resolució íntegra que autoritza la compatibilitat, sinó només un extracte de la resolució.

Cal tenir en compte, però, que en casos determinats, hi poden concórrer circumstàncies personals que justifiquin l’anonimització de les dades personals, com ara motius de seguretat. Per això, és important que s’informi les persones que sol·liciten la compatibilitat sobre quines dades es publicaran, i en quins termes. Això els permetria al·legar, si escau, una situació personal especialment vulnerable que desaconselli que es divulguin les dades o que aconselli que es publiquin durant un termini inferior al previst.

Pel que fa al període d’exposició d’aquesta informació, escau que es mantingui publicada durant el període de vigència de la compatibilitat. Un cop se n’extingeixin els efectes, cal retirar-la del portal.