Es pot accedir a dades personals d’un antic docent de la UAB mort amb finalitats històriques o de recerca?

La legislació sobre protecció de dades no és d’aplicació a les persones difuntes. Per tant, no  hi hauria cap impediment en l’accés a les dades des d’aquest àmbit. No obstant això, la LOPDGG permet a les persones vinculades amb el difunt per raons familiars o de fet sol·licitar accedir a les dades i exercir els […]