Què passa amb els contractes amb encarregats del tractament firmats abans de l’aplicació obligatòria del RGPD?

El RGPD estableix una regulació més estricta de la figura de l’encarregat del tractament, i amplia les clàusules mínimes que ha de tenir en contracte entre encarregat i responsable. La LOPDGDD, a la seva Disposició Transitòria Cinquena, regula el règim dels contractes d’encarregat del tractament subscrits abans del 25 de maig de 2018, data a […]

Quin tractament es pot fer amb dades reals que apareguin en vídeos elaborats com a contingut d’un curs de formació o que identifiquin proveïdors i la seva facturació?

La legislació sobre protecció de dades només s’aplica a les persones físiques. En tot cas, i pel que fa a la possible publicació o difusió d’aquesta informació, caldrà tenir en compte els possibles compromisos de confidencialitat acordats entre el proveïdor i la UAB.

On puc consultar la informació econòmica de la UAB?

Pots consultar les xifres bàsiques del finançament, l’evolució de la liquidació del pressupost, l’evolució de les transferències corrents, de la liquidació pressupostària, per estudiant a: Portal de transparència a l’apartat Publicitat activa > Informació econòmica