Es pot donar informació per telèfon sobre dades de persones jurídiques i sobre l’estat de tramitació de factures?

Si la informació es refereix a persones jurídiques, des del punt de vista de la protecció de dades no hi hauria cap inconvenient a facilitar informació. En cas que la informació que es demani contingui dades de persones físiques (per exemple, dades de la persona firmant d’una factura), es recomana no donar informació per telèfon […]

Es pot fer divulgació de dades d’empleats públics?

Des del punt de vista de protecció de dades, si les dades dels treballadors públics són merament identificatives o de contacte relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració, es poden transmetre sense el consentiment de la persona interessada, sempre que la finalitat de l’accés sigui només la localització professional del treballador públic […]

Es poden cedir dades personals entre administracions públiques?

Les administracions públiques poden traspassar-se dades personals sense el consentiment de la persona afectada sempre que siguin necessàries per al compliment de les seves competències, sense perjudici del dret dels afectats a exercir el dret d’oposició.  També és lícit el traspàs de dades personals entre administracions públiques sense el consentiment de les persones afectades, en […]

Quins són els terminis de conservació de les dades personals en poder de les administracions públiques?

Com a principi general, el RGPD estableix que les dades personals s’han d’eliminar quan ja no siguin necessàries per a les finalitats del tractament. No obstant això, hi ha legislació específica que obliga a conservar la informació més enllà d’aquest termini, com és el cas de les Taules d’Accés i Avaluació Documental en relació amb […]

Es pot donar als pares i mares informació acadèmica dels fills o filles majors d’edat?

Els pares i les mares que acreditin que financen els estudis tenen interès legítim en accedir a informació sobre l’expedient acadèmics dels seus fills o filles majors d’edat. En tot cas, caldrà donar-los trasllat de la sol·licitud per si tenen alguna situació particular que els permeti exercir el dret d’oposició del RGPD.  1

Com s’han de fer la publicació de les dades personals a l’e-tauler de la UAB?

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en els casos de procediments de concurrència competitiva (com és el cas dels processos de selecció), s’ha d’identificar les persones afectades exclusivament mitjançant el seu nom i cognoms. Si hi ha coincidència de noms […]