Si es tracta d’un procediment de concurrència competitiva, cal aplicar les previsions de la Llei de Procediment Administratiu pel que fa a l’obligació de publicitat, i, d’acord amb la LOPDGDD, la identificació de les persones afectades s’haurà de fer amb el seu nom i cognoms, sense cap altra dada identificativa. Quan hi hagi coincidència en nom i cognoms de diversos participants, s’afegiran quatre dígits aleatoris del DNI.

Per altra banda, qualsevol dels participants podrà accedir a la documentació de l’expedient en qualitat de persona interessada.