L’article 9.1.d) de la Llei de Transparència obliga a publicar al portal la relació de llocs de treball RLT del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de l’esmentada relació.

La informació que recull l’RLT es refereix als llocs de treball (nom del lloc, nivell, complement específic, titulació, etc.), però no ha d’incloure la identificació de les persones que els ocupen. Això, sense perjudici que en el cas de de determinats càrrecs o llocs de responsabilitat, com ara els de comandament i singulars, es pugui conèixer la persona que l’ocupa perquè hauria de figurar identificada a l’organigrama que també s’ha de publicar al portal, conforme a l’article 9.1.b de la Llei de Transparència.