Tal com estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei de Transparència, l’accés de les persones interessades als documents de procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu, i no a través de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.