En compliment del que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) la UAB ha designat l’Agustí Verde Parera Delegat de Protecció de Dades de la UAB.

Les funcions principals del Delegat de Protecció de Dades són les següents:

1. informar i assessorar els responsables o els encarregats del tractament de dades personals, i a tot el personal de la UAB, de les obligacions que els pertoquen en virtut del Reglament Europeu i de la resta de disposicions vigents en matèria de protecció de dades.
2. supervisar el compliment del que estableix el Reglament Europeu i de la resta de disposicions reguladores de la protecció de dades, i de les polítiques en matèria de protecció de dades de la UAB, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participi en operacions de tractament, i les auditories corresponents.
3. oferir l’assessorament que se li demani sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació.
4. supervisar els procediments referits al tractament de dades de caràcter personal i emetre recomanacions en l’àmbit de les seves competències.
5. documentar les possibles vulneracions en matèria de protecció de dades i comunicar-ho als òrgans d’administració i de direcció.

És important tenir en compte que davant de qualsevol nou projecte, disseny de nou software, compra, o proposta de tractament de dades de caràcter personal, ja sigui en format electrònic o en format paper, cal contactar amb el Delegat de Protecció de Dades: proteccio.dades@uab.cat per determinar els tràmits i la documentació necessària per portar-ho a terme d’acord amb les exigències del Reglament Europeu de Protecció de Dades i la resta de les disposicions vigents en la matèria. Així mateix, el Delegat de Protecció de Dades està a disposició per a qualsevol dubte o consulta.