El dret a la protecció de dades personals és diferent al dret a la intimitat, amb el qual té alguna vinculació. És autònom en el sentit que té un contingut i un abast diferent. El dret a la intimitat és més aviat reactiu davant d’eventuals intromissions en la intimitat personal o familiar; mentre que el dret a la protecció de dades és un dret que atorga un conjunt de facultats per tenir un control sobre les nostres dades personals.