D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 19/2014, la Comissió de Garantia del Dret d’accés a la Informació Pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió d’Accés, Avaluació i Selecció Documental han d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir una aplicació homogènia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis i les regles sobre la protecció de dades personals i l’accés a la informació.

Aquest mecanisme de coordinació ha de servir per evitar el risc que diferents administracions públiques mantinguin posicions diferenciades davant de supòsits equivalents.

Sense perjudici dels dictàmens, informes i recomanacions d’aquest organismes, el Delegat de Protecció de Dades de la UAB té la potestat i la funció d’establir els criteris d’interpretació sobre el compliment de la legislació de protecció de dades i les possibles col·lisions amb la legislació de transparència.