La transparència no es recull com un dret fonamental a la Constitució espanyola (CE), però tanmateix sí que és un dret fonamental recollit a la Unió Europea (UE). L’article 42 de la Carta de Drets Fonamentals recull com a tal el dret d’accés als documents de les institucions comunitàries.

A l’Estat espanyol el dret d’accés a la informació no està configurat com a dret fonamental. S’ha regulat a través d’una llei ordinària i no orgànica (Llei 19/2013), i també per això les comunitats autònomes han pogut aprovar les seves pròpies lleis que regulen aquest dret.