El principi de transparència és reconegut a l’article 71.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i és regulat per les lleis següents:

1. Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LT), que té caràcter bàsic tret de les excepcions recollides a la disposició final vuitena de la llei.
2. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), que és d’àmbit català.
Les lleis autonòmiques poden ampliar el contingut de la llei estatal, però han de respectar els preceptes de caràcter bàsic d’aquesta.