L’accés a la informació pública és un dret subjectiu que es reconeix a les persones per sol·licitar i obtenir, en els termes i les condicions regulats per les lleis de transparència, la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei.

A grans trets, el dret d’accés a la informació pública ens obliga a:

– Admetre i tramitar les sol·licituds presentades conforme als requisits de la llei
– Analitzar si la sol·licitud està subjecta als límits establerts legalment
– Ponderar el dret d’accés a la informació pública en relació amb els drets de terceres persones que es puguin veure afectades i específicament el dret a la protecció de dades
– Resoldre les sol·licituds en el termini establert
– Donar accés a la informació sol·licitada o denegar motivadament aquest accés, si concorren les causes previstes a la llei.

Són titulars del dret d’accés a la informació pública totes les persones a títol individual a partir dels setze anys, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.