L’article 14.2.a de la Llei 39/2015 relaciona els subjectes que estan obligats a relacionar-se amb l’administració pública per mitjans electrònics, entre els que no s’inclouen les persones físiques. No obstant això, el mateix article permet que, reglamentàriament, les administracions públiques estableixin aquesta obligació per a determinats procediments o determinats col·lectius. En aquest sentit, el Reglament d’ús de mitjans electrònics en l’àmbit de la UAB estableix l’obligació per als estudiants de rebre notificacions per mitjans electrònics.