On puc consultar la informació econòmica de la UAB?

Pots consultar les xifres bàsiques del finançament, l’evolució de la liquidació del pressupost, l’evolució de les transferències corrents, de la liquidació pressupostària, per estudiant a: Portal de transparència a l’apartat Publicitat activa > Informació econòmica

Cal informar els beneficiaris de la publicitat de les subvencions?

La publicitat de les subvencions és un tractament de dades que exigeix, entre d’altres, el compliment del principi de transparència. Per tant, a les bases de la convocatòria s’haurà d’informar les persones interessades que la resolució des publicarà en compliment de l’obligació legal derivada de la Llei de transparència, la LOPDGDD i la llei de […]

Cal identificar els beneficiaris d’una subvenció?

L’article 15.1.c de la Llei de transparència de Catalunya obliga a publicar en el Portal de transparència la informació sobre subvencions i ajuts públics atorgats, amb indicació de l’import, l’objecte i la identitat dels beneficiaris. En aplicació de la Disposició Addicional Setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades […]