L’accés a la identitat dels professionals està avalada tant per la llei de transparència, com la llei de contractes del sector públic, i també per l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Pel que fa a la signatura, especialment la manuscrita, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades considera que la publicació de la signatura manuscrita comporta el risc que qualsevol persona que tingui accés al document signat pugui arribar a reproduir-la. Per tant, amb caràcter general, la signatura manuscrita s’ha d’ocultar.