Quan el jutjat o tribunal contenciós reclama l’expedient administratiu, hi ha una obligació legal de remetre l’expedient amb les dades personals que hi consten. Estaríem davant d’un tractament de dades que es fa en compliment d’una obligació legal, i per tant seria legítim (art. 6 del RGPD).

Cal enviar tota la documentació que consta a l’expedient? Doncs cal enviar tot el que té la consideració d’expedient, segons la definició que fa l’article 70 de la Llei 39/2015: “S’entén per expedient administratiu el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.”