L’accés a qualsevol informació pública que contingui dades de caràcter personal ha de complir amb les previsions de la Llei de Transparència:

  • Dades identificatives referides a l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’administració: sense restriccions.
  • Dades de categories especials: consentiment previ de la persona afectada, que s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud d’accés a la informació pública.
  • Altres tipus de dades: ponderació entre l’interès públic de la divulgació i els drets de la persona afectada, inclòs el dret a la protecció de dades.

Per altra banda, d’acord amb l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’accés a dades de contacte i els relatius a les funcions o llocs de treball dels empresaris individuals i dels professional liberals és lícit sempre que es refereixin a ells exclusivament amb aquesta condició i  no es pretengui mantenir qualsevol tipus de relació personal fora de l’àmbit de les seves tasques professionals.

En qualsevol cas, en la transmissió d’informació per part de la universitat caldrà aplicar el principi de minimització, i no aportar més dades personals de les estrictament necessàries per a satisfer el dret d’accés a la informació pública.