Quin és el termini per resoldre les sol·licituds d’accés a la informació pública?

L’article 33 de la llei 19/2014 estableix que les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de resoldre en el termini d’un més, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud, prorrogable per un termini de quinze dies si ho justifica el volum o la complexitat de la informació requerida.    El còmput […]

Es pot donar als pares i mares informació acadèmica dels fills o filles majors d’edat?

Els pares i les mares que acreditin que financen els estudis tenen interès legítim en accedir a informació sobre l’expedient acadèmics dels seus fills o filles majors d’edat. En tot cas, caldrà donar-los trasllat de la sol·licitud per si tenen alguna situació particular que els permeti exercir el dret d’oposició del RGPD.  1

Poden els participants en un procés selectiu conèixer la identitat dels membres del tribunal de selecció?

La identitat dels membres dels tribunals de selecció constitueixen dades purament identificatives relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’administració (art. 9 i art. 24.1 LTAIPBG), i, per tant, no hi ha cap restricció pel que fa al seu accés des de l’àmbit de la protecció de dades personals. A més, la condició […]

Les persones que participen en un procés selectiu poden accedir a dades d’altres participants?

Els participants en un procés selectiu, en la seva condició de persones interessades, poden accedir i obtenir còpia dels documents continguts en el procediment (art. 53 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment comú de les administracions públiques). En el cas que en la documentació del procediment hi hagi dades de caràcter personal s’ha d’aplicar el […]

Es pot accedir a dades personals d’un antic docent de la UAB mort amb finalitats històriques o de recerca?

La legislació sobre protecció de dades no és d’aplicació a les persones difuntes. Per tant, no  hi hauria cap impediment en l’accés a les dades des d’aquest àmbit. No obstant això, la LOPDGG permet a les persones vinculades amb el difunt per raons familiars o de fet sol·licitar accedir a les dades i exercir els […]

Es pot accedir a informació pública sotmesa al secret professional?

Un dels límits al dret d’accés a la informació pública és el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’administració pública, sempre que aquest secret o aquesta confidencialitat estiguin establerts per una norma amb rang de llei (art. 21.1.c de la Llei de transparència). Així mateix, l’accés a la informació pública es pot […]

Poden els sindicats accedir a la nòmina d’un treballador i a tots els conceptes que hi apareixen?

Els sindicats només poden accedir a aquella informació que sigui necessària per al desenvolupament de les funcions que li atribueix la legislació vigent: EBEP, Estatut dels Treballadors, Llei de la Seguretat Social, Llei de Llibertat Sindical, etc. D’acord amb la doctrina de les Autoritats de Protecció de Dades, la informació a què poden accedir els […]