La captació i difusió de la imatge dels empleats públics i de qualsevol altra persona està sotmesa a la legislació de protecció de dades i a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  

Si les imatges captades o difoses de persones que es trobin en un espai públic està emparada pel dret a la informació o són accessòries, es poden captar o difondre sense el consentiment de les persones afectades. Si no es donessin aquestes circumstàncies, caldria el consentiment de les persones afectades.