Les administracions públiques poden traspassar-se dades personals sense el consentiment de la persona afectada sempre que siguin necessàries per al compliment de les seves competències, sense perjudici del dret dels afectats a exercir el dret d’oposició. 

També és lícit el traspàs de dades personals entre administracions públiques sense el consentiment de les persones afectades, en compliment del que preveu l’article 28 de la Llei de procediment administratiu (consulta i verificació de dades entre administracions).