D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en els casos de procediments de concurrència competitiva (com és el cas dels processos de selecció), s’ha d’identificar les persones afectades exclusivament mitjançant el seu nom i cognoms. Si hi ha coincidència de noms i cognoms, cal afegir quatre dígits aleatoris del DNI o el NIF de les persones coincidents. 

 No es pot, en cap cas publicar conjuntament el nom i cognoms i DNI sencer.