Es pot donar informació per telèfon sobre dades de persones jurídiques i sobre l’estat de tramitació de factures?

Si la informació es refereix a persones jurídiques, des del punt de vista de la protecció de dades no hi hauria cap inconvenient a facilitar informació. En cas que la informació que es demani contingui dades de persones físiques (per exemple, dades de la persona firmant d’una factura), es recomana no donar informació per telèfon […]

Es poden identificar els contractistes persones físiques? Com s’ha de fer?

Les exigències de publicitat en la contractació pública deriven de la Llei de Transparència (art. 13) i també de la Llei de contractes del sector públic. La Llei de transparència exigeix la identificació de l’adjudicatari com a part de la informació que cal publicar al Perfil del contractant. En el cas de persones físiques adjudicatàries […]

Es pot accedir a informació pública sotmesa al secret professional?

Un dels límits al dret d’accés a la informació pública és el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’administració pública, sempre que aquest secret o aquesta confidencialitat estiguin establerts per una norma amb rang de llei (art. 21.1.c de la Llei de transparència). Així mateix, l’accés a la informació pública es pot […]

Pot una empresa concessionària d’un servei públic traslladar a l’administració titular del servei la identitat de persones usuàries que hagin realitzat alguna a la concessionària?

Aquesta actuació per part de l’empresa concessionària és un tractament de dades que haurà de complir els principis del tractament i tenir base legitimadora. En principi, caldria el consentiment de les persones afectades. Si el contracte o els plecs de clàusules obliguen la concessionària a comunicar a l’administració les queixes i suggeriments dels usuaris, hi […]

Es pot accedir a la identitat i la signatura de professionals?

L’accés a la identitat dels professionals està avalada tant per la llei de transparència, com la llei de contractes del sector públic, i també per l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Pel que fa a la signatura, especialment la […]