Aquesta actuació per part de l’empresa concessionària és un tractament de dades que haurà de complir els principis del tractament i tenir base legitimadora. En principi, caldria el consentiment de les persones afectades.

Si el contracte o els plecs de clàusules obliguen la concessionària a comunicar a l’administració les queixes i suggeriments dels usuaris, hi haurà de fer però sense identificar la persona interessada.