Els sindicats només poden accedir a aquella informació que sigui necessària per al desenvolupament de les funcions que li atribueix la legislació vigent: EBEP, Estatut dels Treballadors, Llei de la Seguretat Social, Llei de Llibertat Sindical, etc.

D’acord amb la doctrina de les Autoritats de Protecció de Dades, la informació a què poden accedir els sindicats és limitada i no inclou les nòmines.

Els sindicats tenen dret a obtenir informació sobre els valors mitjos dels salaris desagregats per grups o categories, però no per treballadors individualitzats.

Accedir a la nòmina sencera seria un tractament de dades excessiu, i, en tot cas, caldria anonimitzar el DNI, el número de compte corrent, el domicili, i aquells conceptes retributius que reflecteixin situacions relacionades amb dades de categories especials.