En el context d’un debat ampli i en construcció sobre el compromís que tenen explícitament o implícitament els mitjans de comunicació com a actors del procés social vinculat a l’ajuda i la cooperació internacional per al desenvolupament, el nostre grup ha realitzat la investigació La premsa i la cooperació internacional. Cobertura de la cooperació per al desenvolupament en nou diaris europeus. És el resultat d’un projecte de col.laboració entre l’agència internacional Inter Press Service (IPS), l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i el Grup d’Investigacions sobre la Informació (GII) de l’Observatori Iberoamericà de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Al llarg de tres mesos es van analitzar nou diaris de referència europeus: tres espanyols (ABC, El País i La Vanguardia), tres francesos (Le Figaro, Le Monde i Libération) i tres anglesos (The Daily Telegraph, The Guardian i The Times). Cada un dels diaris seleccionats es va codificar a dos nivells: En un primer nivell es va procedir al buidatge dels continguts redaccionals dels diaris en funció de les seccions, identificant un total de 86.859 unitats Periodístiques (UP). D’aquestes, es discriminar 3025 relacionades amb la Cooperació per al Desenvolupament (UPC). En el segon nivell es va aplicar un qüestionari d’anàlisi de contingut integrat per variables vinculades a aspectes periodístics (extensió de la informació, secció, autoria, jerarquització, etc.), Contextuals (país d’edició, capçalera, protagonisme institucional, etc.) I temàtics (accés a la salut, a l’educació, governabilitat, protecció del medi ambient, etc.).

Per a la realització d’aquest estudi s’ha dissenyat una eina electrònica integrada per un Formulari de Codificació de setanta-set entrades (disset variables bàsiques i seixanta descriptors temàtics) que en emplenar en línia alimenta automàticament una base de dades permanentment disponible per al treball en xarxa. La disponibilitat permanent dels formularis enviats per l’eina de treball en línia permet processar periòdicament les dades mitjançant el programari d’anàlisi estadística, generar les taules i gràfics amb resultats parcials i finals, escometre la corresponent anàlisi i arribar a conclusions.