El projecte La transformació de les indústries culturals i creatives a Espanya: canvi digital, competitivitat, ocupació i contribució al benestar social en l’Horitzó 2020 forma part del Pla Nacional d’I + D + I, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

Les indústries culturals i creatives (ICC) són un dels sectors considerats claus per la Unió Europea en el marc de l’estratègia Horitzó 2020 (COM-2011 808 final). No obstant això, les estadístiques oficials (Eurostat, INE, Ministeri d’Educació, Cultura i Esports) demostren que Espanya no es troba harmonitzada respecte a la mitjana europea en aquest àmbit i que no s’utilitzen criteris homogenis per avaluar el seu desenvolupament i les seves potencialitats.

Davant d’aquest escenari, el present projecte té com a objectius principals: establir un model innovador per a l’anàlisi de les indústries culturals i creatives a les comunitats autònomes espanyoles amb èmfasi en el desenvolupament de les tecnologies digitals emergents; elaborar una cartografia dels recursos i infraestructures existents que identifiqui els nuclis d’excel·lència per a la competitivitat internacional; i crear un baròmetre de les ICC a Espanya els resultats proporcionin informació clau per a la presa de decisions estratègiques en aquest sector.

El projecte desenvoluparà un nou enfocament de mesurament de les ICC a Espanya, alineat amb els criteris europeus i internacionals; aportarà indicadors estadístics renovats i una plataforma de difusió accessible que permetin al sector prendre decisions estratègiques; i identificar sota quines condicions aquestes indústries poden generar dinàmiques de desenvolupament, ocupació i benestar social.