Aquest projecte, finançat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), va permetre establir una anàlisi detallada dels estudis de comunicació (titulacions de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques) a les universitats espanyoles. L’objectiu principal era disposar d’un document marc per l’adaptació dels estudis espanyols a la convergència europea, seguint les línies marcades per les declaracions de la Sorbona (1998) i Bolonya (1999) i pel comunicat de Praga (2001).

En 2003 existien a Espanya quaranta centres que impartien almenys una de les tres titulacions de comunicació, xifra que posava de manifest l’increment experimentat en els tres últims decennis. En general, les titulacions es situaven en facultats de Comunicació i també en altres centres, com Lletres, Ciències Socials i de l’Educació o Biblioteconomia i Documentació. La investigació va ser desenvolupada amb la col·laboració de la totalitat de les universitats espanyoles en què s’oferia alguna de les tres titulacions esmentades. Per a la coordinació del projecte es va crear un grup de treball denominat Presidència del Projecte ANECA en Comunicació, format pel Dr. Javier Davara (Universitat Complutense), el Dr. Xosé López (Universitat de Santiago de Compostel·la) i el Dr. Miguel Nieto (Universitat de Sevilla) i dirigit pel Dr. Marcial Murciano (Universitat Autònoma de Barcelona).

La presidència va establir tres subcomissions, una per cada llicenciatura. Aquesta decisió es va fonamentar per la diferent evolució del mercat laboral espanyol i europeu, que demandava cada vegada més competències i habilitats diferenciades per a cadascuna de les especialitats i que es traduïa en una ocupabilitat cada vegada més segmentada. El periodisme requereix coneixements diferenciats dels d’un publicitari i aquests al seu torn són significativament diferents dels que es requereixen per treballar en un entorn de producció audiovisual i multimèdia. En aquest sentit, durant les últimes dècades s’han consolidat associacions professionals diferenciades en cada un d’aquests sectors (associacions professionals de periodistes, col·legis professionals de periodistes i sindicats de periodistes; col·legis professionals del sector audiovisual i sindicats del mateix sector, i també col·legis professionals de publicitaris, etc.) amb objectius, problemàtiques professionals, mercats de treball i demandes laborals específiques.

Després de finalitzar el treball encomanat per l’ANECA, es va concloure que no era apropiada l’agrupació de les titulacions en una sola, general, sinó en mantenir les tres de forma independent, atenent l’evolució pròpia d’aquestes carreres professionals i a l’experiència de trajectòries acadèmiques diferenciades.

Consultar el Llibre blanc dels títols de grau en Ciències de la Comunicació