Principals resultats

Una síntesi dels resultats de la present investigació demostra, com s’observarà en les pàgines següents, que contràriament a l’opinió àmpliament estesa, la premsa de referència estudiada si aborda amb regularitat en el seu contingut informacions relacionades amb la cooperació per al desenvolupament, si bé també és cert-i tal com s’ha verificat en altres estudis-que l’espai que es dedica a aquests temes és en general reduït en comparació amb el total dels continguts publicats pels diaris, ja que només ocupa un 3,5%.

Distribució del pes de les UPC a la premsa europea, segons capçaleres

IPS_resultados_1 

La regularitat en la cobertura sobre la cooperació s’incrementa puntualment quan es concentren en un període de temps breu esdeveniments relacionats amb l’agenda internacional de la cooperació per al desenvolupament (com ara, i durant la segona setmana de setembre, l’Assemblea Anual de l’Organització de les Nacions Unides, a Nova York, la Reunió del G-20, a Pittsburg, i les recomanacions del fons Monetari Internacional sobre la crisi econòmica i financera mundial). El tractament donat a aquests temes va elevar la cobertura de la cooperació per al desenvolupament en més de dos punts percentuals durant el període estudiat, fins al 5,6%.

Distribució del pes de la cooperació en els diaris, segons nacionalitat, setmanes i agenda  (%)

Resulta molt significatiu també l’anàlisi del pes de la cobertura sobre la cooperació en les portades, ja que és generalment major en tots els diaris estudiats, si aquest valor es compara amb la mitjana.

Distribució del pes de les UPC en tot el diari i en les portades, segons setmanes

Des del punt de vista de la línia editorial dels diaris, els diaris amb una línia editorial de centre-esquerra són més proclius a portar a la portada la cooperació internacional per al desenvolupament. Per cada dues notícies de cooperació per al desenvolupament que aquests porten a aquesta primera pàgina, els diaris de tendència conservadora publiquen només una.

Distribució de les UPC per ubicació en portada, segons línia editorial dels diaris

Hi ha tres temes que els mitjans analitzats porten amb més freqüència a les seves portades i que ens permeten identificar les prioritats de la seva agenda informativa. Aquests són: l’assistència humanitària i d’emergència en els casos de desastres naturals, la protecció del medi ambient-situada durant aquest període en la primera pàgina a causa de la Cimera del Clima de Copenhaguen-i el bon govern mundial.

Distribució de les UPC per ubicació, segons tema general

D’altra banda, només en una de les seccions dels diaris estudiats el pes de les notícies o unitats periodístiques sobre cooperació per al desenvolupament registren un nivell significatiu: es tracta de la secció d’Informació internacional, on les notícies apareixen representades en un 14, 8%. Aquest fet és coherent amb l’espai que la premsa de referència dedica als temes d’abast mundial, dins dels quals situa la cooperació per al desenvolupament.

Distribució del pes de la cooperació en el contingut dels diaris, segons seccions (%)

De cada deu unitats periodístiques trobades sobre cooperació, vuit corresponen a gèneres informatius (notícies, cròniques, reportatges, etc.) i dos a gèneres d’opinió (editorials, articles, etc.). 

Distribució del contingut dels diaris, segons tipus d’unitat periodística

Entre els principals temes abordats per les notícies sobre la cooperació per al desenvolupament es troben: la governabilitat i l’enfortiment de la democràcia (31%), la protecció del medi ambient (21,9%) i el bon govern mundial (18,2 %), que juntes representen més del 70% del total.

Distribució de les UPC per temàtica general

Com es posa en evidència en els paràgrafs anteriors, l’agenda mediàtica sobre els temes de la cooperació es troba estretament vinculada amb l’agenda política internacional, ja que els diaris assumeixen com específics de la seva agenda determinats temes internacionals i, per la mateixa raó, deixen de banda altres de gran transcendència i importància per al debat públic, com els Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, l’alleugeriment del deute, el treball infantil i les mines antipersona.

Pel que fa a les notícies dedicades als temes de cooperació per al desenvolupament, un 42,7% d’aquestes són específiques, mentre que en el 57,3% restant la cooperació només complementa el tema central de la informació. Aquesta tendència es manté per a Espanya i Regne Unit, no així en els diaris francesos, en què les notícies centrades en la cooperació constitueixen dos terços del total.

Distribució de les UPC per centralitat de la cooperació en el text, segons països

 

Pel que fa a l’enfocament geogràfic predominant en les informacions que publica la premsa dels diferents països analitzats, no sempre hi ha una correlació entre aquesta i les regions cap on els seus respectius governs destinen prioritàriament l’ajuda oficial al desenvolupament. Per exemple, Amèrica Llatina i el Carib és la principal receptora d’ajuda provinent de la cooperació espanyola (35% el 2007) i la regió protagonitza en exclusiva més d’una quarta part de les UPC publicades per l’ABC, El País i La Vanguardia. L’ajuda francesa i anglesa, per la seva banda, està molt focalitzada a l’Àfrica subsahariana (gairebé el 50% en els dos casos durant 2007), però l’atenció que presten els mitjans a aquest subcontinent no és tan notòria, 12,2% i 14 , 1% respectivament. D’altra banda, hi ha una major coincidència d’interessos entre la cooperació del Regne Unit amb la regió Àsia / Pacífic, receptora del 22% de l’ajuda britànica, i el 14,9% d’UPC relacionades amb aquest àmbit geogràfic.

Distribució de les UPC per enfocament geogràfic predominant, segons països

Els governs i les agències públiques de cooperació són les institucions que més freqüentment centren les notícies vinculades a la cooperació per al desenvolupament, ja que els actors governamentals protagonitzen el 45,7% de les unitats periodístiques.

Protagonisme institucional en les UPC

Dins de la mostra analitzada s’han diferenciat les unitats periodístiques específiques sobre cooperació per al desenvolupament, és a dir, aquelles on aquesta constitueix el fet noticiós fonamental, d’aquelles on la cooperació només complementa altres temes informatius. Des d’aquesta perspectiva, les ONG són les que aconsegueixen situar en l’agenda mediàtica més notícies específiques sobre cooperació per al desenvolupament (58,4%), superant fins i tot a les agències multilaterals (55,3%). Aquesta singularitat de la cobertura informativa de la tasca de les ONG pot transmetre un missatge implícit: sone institucions les més clarament identificades amb la cooperació per al desenvolupament.

Distribució de les UPC per centralitat de la cooperació en el text, segons protagonisme institucional

La Cimera de Copenhaguen i la lluita contra el canvi climàtic, la Missió internacional de l’ONU a l’Afganistan, i la Mediació multilateral per aconseguir el desarmament nuclear a l’Iran són els tres grans blocs de notícies vinculades a l’agenda política global que s’imposen en el període estudiat i en la qual s’insereix la informació sobre la cooperació per al desenvolupament. A aquestes el segueixen, en una classificació de les deu primeres notícies sobre cooperació en tots els mitjans: les Cimeres del G-20 i l’FMI sobre la regulació financera internacional, la Immigració i els refugiats, la Seguretat alimentària i cimera de la FAO; la Mediació de l’ONU, la UE i dels EUA per a la resolució del conflicte a Hondures, el Procés de pau entre Israel i Palestina, la defensa dels drets humans en diferents països del món, i l’Assemblea General de l’ONU. En canvi, les informacions sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, el Alleujament del deute, el Treball infantil i les Mines antipersona, entre altres, prioritàries per a la cooperació, són les que tenen una menor presència en el contingut dels diaris.

subtemes sobre cooperació per al desenvolupament amb major i menor presència en els mitjans

Finalment, les notícies en què es produeix un qüestionament de la cooperació internacional o de l’ajuda al desenvolupament són minoritàries, ja que suposen només un 3,2% del total de les UPC analitzades.

Distribució de les UPC per línia editorial, segons qüestionament de l’ajuda