La revista CONEXIONES impulsa i publica treballs que aportin coneixements i evidències al voltant de la comunicació i que suggereixin noves direccions per a la recerca d’aquest àmbit científic en temàtiques, metodologies, perspectives i fonts bibliogràfiques.

La revista CONEXIONES impulsa i publica treballs que aportin coneixements i evidències al voltant de la comunicació i que suggereixin noves direccions per a la recerca d’aquest àmbit científic en temàtiques, metodologies, perspectives i fonts bibliogràfiques.

CONEXIONES ha iniciat els tràmits per ser indexada i citada pels principals índexs de referència en el sector de les ciències socials. La revista selecciona els articles per mitjà de lectura anònima entre parells. Els treballs són avaluats per experts externs.

Els articles de la revista han de ser originals i no poden ser reproduïts, emmagatzemats o transmesos per cap procediment sense l’autorització per escrit dels titulars dels drets d’autor, excepte per als usos habituals d’investigació i estudi privat, crítica especialitzada i revisió bibliogràfica.

Recomanacions abans de realitzar l’enviament dels articles

Per ser avaluats, els articles enviats a CONEXIONES han de complir els següents requisits:

  1. Adjuntar al article una carta especificant l’originalitat de l’article on consti que no ha estat publicat prèviament, ni s’ha presentat a una altra revista.
  2. L’article ha de tenir una extensió d’entre 5.500 i 7.500 paraules. La tipografia ha de ser Times New Roman, la mida de lletra 11 i el interlineat senzill; es farà servir cursiva en comptes de subratllat (exceptuant les adreces URL), i totes les il•lustracions, figures i taules estaran dins del text en el lloc que els correspon i no al final. El fitxer enviat ha d’estar en format Microsoft Word, OpenOffice, RTF o WordPerfect. Les imatges, en el cas que n’hi hagi, s’adjuntaran com arxius addicionals en format JPG, PNG o TIFF.
  3. El text ha de complir amb els requisits bibliogràfics i d’estil indicats a les Noreas Editorials. S’han d’especificar les adreces web de les referències esmentades.
  4. Si s’envia un article per a la revisió per parells, assegureu-vos que no hi ha referències al nom de l’autor al arxiu enviat.