La investigació Nova tecnologia de la informació i canvi comunicatiu en les comunitats autònomes espanyoles ha estat realitzada per les universitats Autònoma de Barcelona (coordinadora del projecte), d’Alacant, de Màlaga, de Santiago de Compostela, del País Basc i Europea de Madrid, en el marc del programa d’ajuts a Projectes d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic del Ministeri d’Educació i Ciència (referència SEC-2003/07024). Aquest grup de recerca, constituït a partir de l’execució del projecte en xarxa interuniversitària estable (Xarxa LOCALCOM), ha creat un model d’indicadors que permet comparar la incidència de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les comunitats autònomes espanyoles, que avalua les diferents realitats locals i que facilita als responsables públics i empresaris la presa de decisions en polítiques d’impuls a la Societat de la Informació.

La investigació analitza el marc de desenvolupament de les TIC des de la perspectiva de les comunitats autònomes espanyoles, enteses com els nous espais locals. Aquestes representen un lloc d’anàlisi privilegiat en l’àmbit de les xarxes o infraestructures i de l’economia de les comunicacions; constitueixen a més un espai innovador i un fèrtil terreny d’investigació. En aquest sentit, Espanya ha protagonitzat un dels processos de descentralització autonòmica més avançats a nivell internacional i, en aquest marc, la investigació ha establert el impacte desigual del canvi de les tecnologies de la informació i la comunicació en les diferents comunitats autònomes espanyoles, amb la mirada posada en tres actors fonamentals: els ciutadans, les empreses i l’administració pública.

En síntesi, la investigació mesura el canvi comunicatiu en els diferents espais locals analitzats. Ho fa a partir de l’anàlisi comparativa de les oportunitats, les infraestructures i els usos que configuren les noves relacions digitals; l’estudi de les polítiques de reequilibri territorial en tecnologies de la informació i la comunicació, i de la interpretació del paper realitzat per les institucions locals i els actors socials per definir les estratègies en els àmbits de les infraestructures, els continguts i els serveis.

La investigació ha afrontat els següents objectius: construir un model conceptual capaç d’explicar les circumstàncies socials, econòmiques, tecnològiques i culturals que impulsen o alenteixen el desplegament de la Societat de la Informació a les comunitats autònomes espanyoles; establir un índex estadístic per analitzar l’impacte que sobre l’espai local té la difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació; crear un mapa de la situació de les comunitats autònomes espanyoles en oportunitats, infraestructures i usos digitals, descriure els diferents models autonòmics de Societat de la Informació i del Coneixement en relació amb les polítiques públiques de comunicació, identificar els desequilibris interns en les diferents comunitats autònomes estudiades, analitzar la situació i tendències de cada un dels models locals abordats en la investigació.