El projecte Els reptes de la televisió pública a Espanya davant el mercat únic digital europeu: estratègies multipantalla, innovació i renovació dels mandats del servei públic és una iniciativa desenvolupada pel grup Localcom en el marc del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

    » Resum
    » Finalitat del projecte

Resum

El ple funcionament d’un mercat únic digital és un dels grans objectius de la Unió Europea en el marc de l’estratègia Europa 2020. La seva implementació afecta tots els sectors econòmics i entre ells, a les televisions públiques. El desplegament de la tecnologia digital en el sector televisiu té unes singularitats que requereixen d’un estudi detallat. A més la convergència de la televisió i Internet permet al públic accedir als continguts audiovisuals pràcticament des de qualsevol lloc i en tot moment a través de diversos dispositius connectats.

Davant d’aquesta realitat, els canals de televisió de servei públic s’esforcen per atreure i mantenir a les seves audiències amb noves plataformes i aplicacions digitals, amb la finalitat d’enfortir la interacció amb els seus espectadors i diferenciar-se d’altres canals, mitjançant el conjunt de valors institucionals que li són propis. Encara que en la Unió Europea existeixen directrius precises respecte al desenvolupament del mercat únic digital i a la gestió de l’espectre radioelèctric, el disseny i desenvolupament del servei públic es troba sota la competència dels estats membres. A falta d’una política comuna, més enllà del manteniment de la importància del mandat de servei públic, la nova realitat multipantalla planteja molts interrogants sobre com mantenir la vitalitat i la rellevància de la televisió pública. D’altra banda, a partir del 2020 l’impacte de la liberalització de la banda dels 700MHz i el desenvolupament de la tecnologia 5G podran en qüestió l’espai espectral destinat a la televisió digital terrestre i afavoriran la transmissió en xarxa dels senyals de vídeo d’ qualitat.

En aquest escenari, les estratègies d’innovació i adaptació de la televisió pública a un ecosistema multipantalla s’han convertit en temes prioritaris per a investigadors i mitjans a escala europea. Així mateix deure ocórrer en el cas espanyol on s’hauria de col·locar en l’agenda de prioritats de la televisió pública, nacional, autonòmica i local.

Finalitat del projecte

El present projecte de recerca té la voluntat d’aportar des de l’àmbit acadèmic propostes sobre l’estructura i la política de comunicació que contribueixin a col·locar en l’agenda dels mitjans públics aquest imperiós debat. La proposta persegueix els següents objectius específics:

1) Seleccionar, analitzar i valorar, des d’una perspectiva comparada, les estratègies internacionals desplegades per les televisions públiques per a la seva adaptació a l’escenari multipantalla en el marc de la consolidació del mercat únic digital europeu;

2) Elaborar un model d’indicadors, basat en els criteris de disponibilitat, usos i context, que permeti mesurar i diagnosticar l’adaptació dels mitjans públics al nou entorn digital;

3) Aplicar el model d’indicadors desenvolupat al cas espanyol, a partir d’una mostra de canals públics que emeten en els següents espais comunicatius: nacional, autonòmic i local;

4) Crear una cartografia de plataformes, dinàmiques d’interacció i recursos digitals de la televisió pública a escala nacional, autonòmica i local, per tal d’avaluar i comparar la seva adaptació a l’escenari multipantalla; i

5) Proposar una agenda d’iniciatives polítiques que permetin donar continuïtat als principis del servei públic a l’escenari multicanal, multiplataforma i amb diversitat de continguts.