La transformació de les indústries culturals i creatives a Espanya: canvi digital, competitivitat, ocupació i contribució al benestar social en l’Horitzó 2020

El projecte La transformació de les indústries culturals i creatives a Espanya: canvi digital, competitivitat, ocupació i contribució al benestar social en l’Horitzó 2020 forma part del Pla Nacional d’I + D + I, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

    » Resum
    » Finalitat del projecte

Resum

Les indústries culturals i creatives (ICC) són un dels sectors considerats claus per la Unió Europea en el marc de l’estratègia Horitzó 2020 (COM-2011 808 final). No obstant això, les estadístiques oficials (Eurostat, INE, Ministeri d’Educació, Cultura i Esports) demostren que Espanya no es troba harmonitzada respecte a la mitjana europea en aquest àmbit i que no s’utilitzen criteris homogenis per avaluar el seu desenvolupament i les seves potencialitats.

Davant d’aquest escenari, el present projecte té com a objectius principals: establir un model innovador per a l’anàlisi de les indústries culturals i creatives a les comunitats autònomes espanyoles amb èmfasi en el desenvolupament de les tecnologies digitals emergents; elaborar una cartografia dels recursos i infraestructures existents que identifiqui els nuclis d’excel·lència per a la competitivitat internacional; i crear un baròmetre de les ICC a Espanya els resultats proporcionin informació clau per a la presa de decisions estratègiques en aquest sector.

El projecte desenvoluparà un nou enfocament de mesurament de les ICC a Espanya, alineat amb els criteris europeus i internacionals; aportarà indicadors estadístics renovats i una plataforma de difusió accessible que permetin al sector prendre decisions estratègiques; i identificar sota quines condicions aquestes indústries poden generar dinàmiques de desenvolupament, ocupació i benestar social.

Finalitat del projecte

El projecte té la finalitat d’aportar un nou enfocament a l’estudi de les indústries culturals i creatives (ICC) a Espanya, identificant, mitjançant una metodologia harmonitzada i comparable, com evolucionen en l’actual context de canvi digital i en quina mesura contribueixen a la generació d’ocupació i al benestar social.

La investigació ha de facilitar a les empreses ia les administracions públiques informació estratègica útil per al desplegament de les ICC. Desitgem d’aquesta manera: a) definir les estructures, necessitats i reptes d’aquestes indústries; b) avaluar el potencial de les ICC en la generació de noves oportunitats d’ocupació i benestar social; ic) millorar la seva viabilitat en el marc de l’estratègia europea Horitzó 2020.

L’enfocament proposat per estudiar i intervenir sobre les ICC té en compte dos aspectes fonamentals: en primer lloc, la necessitat de proporcionar coneixement i anàlisi des de la perspectiva de l’espai local -també denominat com regional a la bibliografia internacional- entès jurídica i constitucionalment en el nostre país com territoris autonòmics o autonomies; i, en segon lloc, l’oportunitat de mesurar l’impacte i les possibilitats que obren per al sector analitzat les innovacions associades al trànsit als entorns digitals.

Aquest projecte està en sintonia amb els objectius de l’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia i d’innovació 2013-2020, que entén que: “La realitat territorial -regional i local constitueix un element crucial que determina la promoció del desenvolupament econòmic i social, propicia o inhibeix la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i condiciona la capacitat de resposta davant els reptes de la globalització. Els sistemes regionals i locals de producció s’han d’enfrontar aquests reptes recolzant-se en un nou enfocament que permeti al seu teixit empresarial, particularment les Pimes, desenvolupar un alt potencial de creixement a partir la seva obertura cap a mercats globals i especialment cap demandes especialitzades, moltes d’elles en nínxols de mercat emergents i amb un elevat component d’innovació que facilita la seva inserció en les cadenes i xarxes globals de producció “(Ministeri d’Economia i Competitivitat, 2013, pàg. 36).

Es tracta per tant de dotar les indústries de base creativa i cultural espanyoles de sistemes d’informació estratègica que puguin contribuir a millorar les capacitats tècniques, d’innovació i productives existents a les comunitats autònomes a fi d’impulsar un enfocament complementari territorialment i que proporcioni una visió panoràmica en el pla nacional, establint una millor connexió amb els objectius de l’Horitzó 2020 (Programa Marc COM-2011).

En síntesi, el projecte es planteja l’elaboració d’una metodologia específica per a la recerca i sistematització de dades autonòmics sobre les ICC; així com la seva representació informàtica, amb anàlisi de recursos i infraestructures existents i la generació d’un baròmetre a partir de l’elaboració d’una base de dades pròpia. Finalment, el projecte es proposa establir un model d’anàlisi sobre les indústries culturals i creatives en les comunitats autònomes d’Espanya, els instruments de mesura continguin categories que permetin extreure informació tant dels indicadors vinculats directament a l’objecte d’estudi, com d’aquells altres indicadors que aportin elements per a la representació del context o per al de anàlisi prospectiva.