Normes Editorials

CONEXIONES. Revista iberoamericana de comunicació admet la publicació de treballs originals: 1) articles acadèmics, 2) resums de documents relacionats amb la comunicació en l’àmbit iberoamericà i 3) ressenyes bibliogràfiques sobre obres publicades durant l’any d’edició de la revista.

Els articles remesos han de ser inèdits i no trobar-se en tràmits de publicació en altres revistes. La secretaria de CONNEXIONS acusarà rebut de la recepció dels originals.

Normes Editorials

CONEXIONES. Revista iberoamericana de comunicació admet la publicació de treballs originals: 1) articles acadèmics, 2) resums de documents relacionats amb la comunicació en l’àmbit iberoamericà i 3) ressenyes bibliogràfiques sobre obres publicades durant l’any d’edició de la revista.

Els articles remesos han de ser inèdits i no trobar-se en tràmits de publicació en altres revistes. La secretaria de CONNEXIONS acusarà rebut de la recepció dels originals.

La revista realitza un sistema d’avaluació a cegues per parells per a la publicació d’originals. S’acceptaran únicament aquells treballs que comptin amb el dictamen favorable de dos avaluadors.

La decisió del Consell de Redacció pel que fa a la publicació o no d’un article serà degudament notificada al seu autor.

Els articles s’han d’enviar en format Word per correu electrònic a:

Marcial.Murciano@uab.es o Carmina.Crusafon@uab.es

Idioma

Els treballs hauran d’estar escrits en espanyol o portuguès.

Articles

Els articles tindran una extensió entre 5.500 i 7.500 paraules. La tipografia serà Times New Roman, la mida de lletra 11 i l’interlineat senzill.

Els articles no han d’incloure referències directes a l’autor en el text o en la bibliografia per facilitar-ne valoració anònima.

Primera pàgina

A la primera pàgina han de constar únicament: el títol de l’article i la seva traducció a l’anglès, el nom de l’autor/a i la universitat o institució en que treballa/an, així com l’adreça/s electrònica/s.

Capçalera de l’article

Títol de l’article sense nom de l’autor / s per afavorir el seu anonimat;

Un resum de 100 paraules i la seva traducció a l’anglès;

Una llista de 5 paraules clau i la seva traducció a l’anglès;

Epígrafs i subepígrafs

Els epígrafs i subepígrafs s’indicaran, sense numerar, de la manera amb la tipografia:

Primer nivell: negreta o seminegrita cursiva / Times New Roman 12

Segon nivell: cursiva / Times New Roman 12

Tercer nivell: rodona / Times New Roman 11

Cites textuals

Les cites textuals, si són breus, s’han d’incloure de forma entre cometes. Quan la longitud del text esmentat excedeixi les tres línies haurà d’ubicar en un nou paràgraf independent. Les cites han d’anar acompanyades, entre parèntesis, del nom de l’autor, l’any de publicació i les pàgines corresponents. Exemple (Wolton, 2000:145). Si es repeteix el treball d’un autor al mateix any, s’han d’utilitzar les lletres a, b, c. .. per diferenciar (Wolton, 2000a).

Referències bibliogràfiques

Totes les referències bibliogràfiques han de citar al final de document-lletra Times New Roman a mida 10 – i el nom dels autors sempre haurà d’estar en minúscula i ajustar-se als següents models:

Llibres: Díaz Arias, R. (2006). Periodismo en televisión: entre el espectáculo y el testimonio de la realidad. Barcelona: Bosch.

Capítols en llibres: Rei, G. (2002). “La televisió a Colòmbia”, en G. Orozco, Historias de la televisión en América Latina. Barcelona: Gedisa.

Articles en publicacions periòdiques: Buquet, G. (2002). “La música en la red: difícil toma de posición de les empresas españolas”. Telos. Cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad (53, 1), 54-59. La cita de tot article de revista inclourà la menció del volum i nombre segons l’estructura (volum, número). En l’exemple anterior, (53, n º 1), es refereix al volum 53, número 1.

Referències electròniques: Són similars a les anteriors. No és necessari incloure el lloc de publicació o editorial, però sempre ha de constar el nom de l’autor. Com els materials electrònics són susceptibles de canvis, és imprescindible incloure la data d’accés i l’adreça electrònica completa. S’han d’especificar les adreces web de les referències esmentades. El model de citació és el següent: Bonderbjerg, K. (2005). Web Communication and the Public Sphere in a European perspective. Recuperat el 15 de febrer de 2009 de, http://www.media.ku.dk

Figures, gràfics i taules

Les figures i els gràfics s’han de presentar dins el text en el lloc que els correspon i no al final. Aniran acompanyades d’un títol curt i descriptiu, i es presentaran amb nombres aràbics (exemple: Figura / Gràfic 1).

Les taules aniran inserides en el text. Aniran acompanyades d’un títol curt i descriptiu, i es presentaran amb números romans (exemple: Taula I). No s’admet la nomenclatura Quadre o Imatge.

Notes al peu de pàgina

Tota nota al peu es situarà exactament en la mateixa pàgina i mai serà una referència bibliogràfica. La tipografia serà Times New Roman en grandària 9 i amb interlineat senzill.

Ressenyes de llibres i/o documents

Es ressenyar novetats bibliogràfiques (llibres i documents) d’interès científic en l’àmbit de la comunicació, publicades durant l’any d’edició de la revista. Les ressenyes tindran una extensió entre 1.000 i 1.500 paraules.

L’estructura que hauran de seguir és la següent:

Autor/es, director, coordinador, editor

Títol (en lletra cursiva)

Editorial

Lloc de publicació

Any de publicació

Exemple: José Marques de Melo, Pensamiento comunicacional latinoamericano. Editorial Comunicación Social, Sevilla/Zamora, 2009.

La ressenya hauria d’incloure algunes dades breus de l’autor o de la institució, del contingut de l’obra, cites textuals que serveixin de suport a l’exposat per l’autor, una valoració crítica raonada fent referència a determinats paràgrafs o parts de l’obra i una conclusió en què s’informi el lector del valor, interès o conveniència de l’obra ressenyada.

La ressenya anirà signada pel nom i cognom de l’autor i la institució on treballa.