L’Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC) és resultat del treball realitzat des de finals dels anys 90 pel Laboratori de Prospectiva i Investigació en Comunicació (LAPREC) de la UAB i per la Xarxa de Polítiques de Comunicació Comparades. El 2003 ambdues institucions es fusionen i constitueixen l’OIC, un centre d’investigació acadèmica, de vocació iberoamericana, que promou el treball cooperatiu en comunicació, cultura i desenvolupament humà. Aquest mateix any, l’Observatori impulsa la creació del Grup de recerca LOCALCOM, integrat per les universitats Autònoma de Barcelona (coordinadora), d’Alacant, de Màlaga, de Santiago de Compostela, del País Basc i Europea de Madrid, per desenvolupar la investigació “Nova tecnologia de la informació i canvi comunicatiu en les comunitats autònomes espanyoles”, en el marc del programa d’ajuts a Projectes d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic del Ministeri d’Educació i Ciència d’Espanya.

Posteriorment, i fruit d’una primera trobada de professors i investigadors realitzat a la ciutat de Buenos Aires el juliol de 2008, l’OIC impulsa la Xarxa Iberoamericana d’Estudis de Comunicació (RIEC) amb l’objectiu d’establir una plataforma estable de recerca, fomentar mobilitat del professorat investigador, facilitar l’intercanvi d’informació sobre temes acadèmics d’interès comú, promoure la publicació de llibres d’àmbit internacional (Col•lecció Espai Iberoamericà) i la difusió de revistes especialitzades, entre altres activitats de caràcter científic. La Xarxa RIEC edita des de 2009 la publicació periòdica “Conexiones. Revista Iberoamericana de Comunicación”.

El 2009 l’OIC signa un conveni de col•laboració amb l’agència de notícies Inter Press Service (IPS) i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) amb el propòsit de dur a terme anàlisis empíriques que permetin estudiar i avaluar el comportament dels mitjans de comunicació en contextos supranacionals oberts a nous interrogants. Fruit d’aquest conveni es constitueix el Grup d’Investigacions sobre la Informació (GII) i s’edita el llibre “La prensa y la cooperación internacional” (Comunicació Social, Sevilla-Zamora, 2010).

El 2011 l’OIC promou, juntament amb quinze universitats, la Xarxa Euro-Llatinoamericana per a la modernització de les institucions d’educació superior (REMI) amb l’objectiu de desenvolupar noves estratègies educatives per a la docència universitària en comunicació a Amèrica Llatina, basades en processos d’ensenyament –aprenentatge per competències per a la integració i la inclusió social.